SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE 21 DE MAIG DE 2010

De conformitat amb l’Acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 28 de juny del 2007, pel qual s’establia el règim de sessions de la corporació, he resolt convocar sessió extraordinària de Ple que tindrà lloc el dia 21 de maig de 2010 a les 13.00 hores en primera convocatòria i en segona per al dia 25 de maig de 2010, a la mateixa hora i circumstàncies, atesa l’evident rellevància de l’assumpte i els terminis establerts, i de conformitat amb el següent

ORDE DEL DIA:

Únic.- Requeriment realitzat per la Subdelegació del Govern a Castelló, relatiu a anul·lació d’acord plenari de sessió de data 9 de març de 2010.

L’alcalde

Jorge L. Romeu Llorach

Vinaròs, 18 de maig de 2010

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

One Response to “SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE 21 DE MAIG DE 2010”