4ª dècada lluitant per un poble millor

05. Mar, 2009 0 Comments

dalovice sex seznamka ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VINARÒS
“MIGJORN”
4ª dècada lluitant per un poble millor

Vicent Beltran Salazar, amb DNI 18844019, en nom i representació de l’Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn, amb seu social al Carrer Sant Nicolau, s/n., de Vinaròs, diu

Que el Reglament de Participació Ciutadana en el seu preàmbul diu: “Una de les finalitats d’aquest Reglament és també l’incrementar la formació cívica i democràtica de la ciutadania de Vinaròs” i en el Capítol IV “El dret d’intervenció en els plens municipals. Article 29: Sense perjudici del que s’estableix als articles anteriors, les entitats o associacions veïnals que estiguen incloses en el Registre Municipal d’Associacions, i que vullguen intervenir davant el Ple en algun punt de l’ordre del dia, en la tramitació del qual hagen intervingut com interessats, hauran de sol·licitar-ho per escrit al president o presidenta de la corporació, almenys 24 hores abans de la sessió. A l’escrit hauran de figurar-hi el nom de la persona que farà l’exposició, i el punt o punts sobre els quals intervindrà”.

Per tant acollint-nos al dit Reglament fem la següent proposta de moció per que siga tramesa pel conducte reglamentari i així poder ser integrada com punt de l’Ordre del Dia en el Ple Municipal, la qual serà defensada, com representant d’aquesta Associació, per NURIA FERRER I CARCELLER Considentant-nos personats en el repetit tràmit com a promotors i part interessada.

http://glassmusic.org/?molodoypidaras=rencontre-fille-ouahigouya&2ad=a7 EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

No és la primera ni serà la darrera vegada que des de l’Associació de Veïns de Vinaròs “Migjorn” demanem una millora en “totes” les comunicacions que afecten tant al poble com a la comarca, i ben cert que també en el seu dia varem reclamar també més trens de rodalies.

Per un altra part també ens volem fer ressò de la voluntat de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló, que en la Sesió Extraordinària del Ple celebrada l’11 d’abril de 2006, va acordar entre altres: proposar als ajuntaments situats entre Castellò i Vinaròs, que tinguen estació de ferrocarril, la creació d’un consorci perfer un conveni amb l’organisme corresponent de RENFE amb la finalitat de millorar les comunicacions per ferrocarril entre Vinaròs i Castelló. I també sol·licitar als Serveis de Rodalies que incrementen aquest servei, que unisca totes les poblacions del nord de Castelló.

I per completar el panorama volem aportar a la campanya que ara porta el Partit Popular per aquest tema fins i tot una possible solució alhora del seu finançament. Creiem que totes aquestes voluntats no és poden desaprofitar, ni ningú pot treure avantatges ni fer demagògia, ben al contrari, si sumem podem arribar allí on tots volem. Per tant, esperem que tot el Consistori en ple recolze aquesta moció que és fa pensant en el benefici de tothom.

Doncs és molt fàcil, volem la mateixa solució que se li dona a l’Aeroport de Castelló, el qual per a ser rendible te que tenir 600.000 passatgers i la Generalitat Valenciana abonarà al gestor de l’Aeroport 6 euros per cadascun dels que li manquen.

No volem ni pensem que puguem arribar a aquestes xifres però la fórmula si que ens agrada i per això els proposem que reclamem el mateix. Si per posar trens de rodalies en aquesta zona i SER RENDIBLE calen x (ics) passatgers, que la Generalitat o la Diputació, que son els qui paguen l’aeroport, siguen tant generosos de suportar el dèficit de viatgers per que no siga aquesta un impediment per rebre el servei. Tampoc diem que siguen els mateixos 6 euros que li donaran als gestors aeroportuaris, segur que podran negociar i podran ser menys. No cal ser economista ni gran matemàtic per poder diferenciar les quantitats entre les que ens podem moure pels trens de rodalies ni tampoc en les que REALMENT es mou l’aeroport.

Dels beneficis que podem obtenir d’ambdós medis de transport no dubtem, com tampoc dubtem de l’equanimitat dels nostres governants per que tots pugem ser beneficiaris dels seus meravellosos serveis. Cal pensar que totes dues infraestructures podrien estar unides i beneficiar-se mútuament apropant també a aquesta comarca la gran quantitat de gent que s’espera.

Per tot l’exposat, esperem que siga aprovada per unanimitat la present:

rencontres d'averroes 2021 marseille PROPOSICIÓ:

1.- Que el plenari de l’Ajuntament de Vinaròs prenga l’acord de sol·licitar a la Generalitat Valenciana i a la Diputació Provincial de Castelló que financen els trens de rodalies en funció del nombre de passatgers que hagen de transportar amb una formula similar a l’aplicada a l’Aeroport de Castelló, i perquè la rendibilitat no siga excusa per tal de gaudir d’aquest servei que tanta falta ens fa, tant a Vinaròs com a totes les comarques del voltant.

SR. ALCALDE PRESIDENT DEL MAGNIFIC AJUNTAMENT DE VINARÒS.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!