TINDRAN A BE DE CONTESTAR-NOS ALGUNA VEGADA?

baixa (3)PREGUNTES QUE FA L’ASSOCIACIÓ AL SR. ALCALDE EN EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2013

Els exàmens per obtenir el carnet de conduir ja es fan a Castelló diuen que és per motius tècnics. El que suposem nosaltres és que serà per motius econòmics, ells s’estalvien diners però en detriment dels ciutadans de la comarca.  Quines gestions s’han fet?. Es té previst fer algun tipus de pressió des de l’Alcaldia per poder recuperar aquest servei?.

L’avantprojecte de la Llei de Planta i Demarcació contempla la desaparició dels actuals partits judicial que serien substituït pels jutjat d’instància, de jurisdicció provincial. En uns quants anys portarà al tancament dels jutjats que no estiguen en la capital. Quin és el posicionament de l’equip de govern i quines mesures tenen previst efectuar?

La nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de la Administració Local lleva de l’Ajuntament, els serveis d’assistència a dependents, a majors, eliminació dels serveis educatius municipals (adults, musicals,etc.), acaba amb les polítiques d’igualtat i d’assistència a dones víctimes de violència de génere; desapareixen les oficines d’informació als consumidors, etc., etc.. Com repercutirà en el poble i en el serveis que dona l’ajuntament avui en dia?

Estem en període de pressupostos. Recordem que el projecte per l’aportació d’arena i la renovació dels espigons va ser aprovat definitivament el 20.11.2011. Han  fet alguna gestió en el Ministeri per demanar la dotació pressupostària corresponent per poder dur-lo endavant?.

El «morrut roig» que està fent una malesa a les palmeres de tot el terme. Quin protocol de desinfecció es porta amb les palmeres que arranquen?  Tornem a demanar si han fet alguna campanya, al menys en les que depenen de l’Ajuntament?

Ens podria informar de quants de pisos o habitatges té la Generalitat Valenciana a Vinaròs?.  Gràcies. Vinaròs, 25 de novembre de 2013.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!