PLE AJUNTAMENT 08-06-10

Puqi 05. Jun, 2010 0 Comments

Sessió Ordinaria de l’Ajuntament

PLE DE 8 de Juny DE 2010

flirter Г  40 ans De amb l’conformitat adoptat acord pel Ple de la Corporació en Sessió 28 de juny de 2007, pel qual regim El s’establia de sesiones de la Corporació, que resolt convocar Sessió Ordinaria de Ple Que tindrà lloc El Día 8 de juny de 2010 a les 21:00 hores en Primera Convocatòria i en Segona per al dia 11 de juny de 2010 A la hora mateixa i amb circumstàncies conformitat de El següent

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’esborrany datos de 13-04-10.
  1. Dacio de compte i de Decrets Resolucions de l’Alcaldía, de conformitat amb l’Disposa Que El artículo 42 del RD 2568/86 de 28 de novembre.
  1. Aprovació de la proposta de repartiment del Fons Social Presentada por la Comissió Mixta formada por membres de la Junta de Personal i del Comité d’Empresa.
  1. Cessio de terrenys amb destinació un vial público una la carretera n º 54 Ulldecona.
  1. Aprovació de la Declaració institucional Sobre els trens de rodalia.
  1. Despacho Extraordinario.
  1. Preguntes i Precs.

L’alcalde

Jorge L. Romeu Llorach

Vinaròs, 4 de juny de 2010

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!