PLE ORDINARI 13.07.10

pitiably 10. Jul, 2010 0 Comments

SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT

PLE DE 13 DE JULIOL DE 2010

club celibataire sur caen De conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 28 de juny de 2007, pel qual s’establia el règim de sessions de la corporació, he resolt convocar sessió ordinària de Ple que tindrà lloc el dia 13 de juliol de 2010 a les 21:00 hores en primera convocatòria i en segona per al dia 16 de juliol de 2010 a la mateixa hora i circumstàncies de conformitat amb el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de 11-05-10, 21-05-10, 08-06-10, 22-06-10 i 01-07-10.
 1. Dació de compte de Decrets i Resolucions de l’Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre.
 1. Modificació pressupostària, en la modalitat de crèdit extraordinari, per import d’1.734.225,93 €.
 1. Modificació de l’Ordenança Reguladora del Preu Públic per la venda d’articles i material publicitari .
 1. Modificació del contracte de les obres incloses al Fons d’Inversió Local relatives al Projecte de Reforma i Ampliació del mercat municipal Sant Agustí (exp. obres 02/09).
 1. Cessió de terrenys amb destinació a vial públic al carrer Meseguer y Costa, 25.
 1. Proposta en relació a la resolució de l’adjudicació del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució en sòl urbà, delimitada pels carrers Gil d’Atrocillo, Benedicto XIII i Juan XXIII.
 1. Proposta de cessió de la condició d’urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del sòl urbanitzable residencial SUR 09.
 1. Renovació de l’adhesió al conveni marc signat entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Aigüa, Urbanisme i Vivenda, i l’entitat Ecovidrio.
 1. Moció presentada pel grup municipal socialista reclamant a la Generalitat el deute històric que té amb els Ajuntaments i que elaboren la legislació adequada per a establir un model de finançament local.
 1. Despatx extraordinari.
 1. Precs i Preguntes.

L’alcalde

Jorge L. Romeu Llorach

Vinaròs, 9 de juliol de 2010

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!