SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA – PLE 22.07.10

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE

22 DE JULIOL DE 2010

De conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 7 de juliol de 2003, pel qual s’establia el règim de sessions de la corporació, i amb l’article 78 del RD 2568/1986, de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; he resolt http://ambatogokoweit.com/?mikster=site-de-rencontre-en-ligne-ivoirien&dec=b0 convocar sessió extraordinària de Ple que tindrà lloc el dia 22 de juliol de 2010 a les 20:00 hores en primera convocatòria i en segona per al dia 26 de juliol de 2010 a la mateixa hora, atesa l’evident rellevància dels assumptes, a l’objecte d’afavorir la participació, i de conformitat amb el següent

ORDRE DEL DIA

rencontre femme janze Primer.- Modificació pressupostària per import total d’1.948.000,00 €.

http://technopar.fr/?roskaz=moissy-cramayel-sites-rencontre&d16=49 Segon.- Aprovació Pressupost ordinari, Plantilla i Relació de Llocs de Treball 2010.

Tercer.- Modificació pressupostària, en la modalitat de suplement de crèdit, per import de 547.087,00 €.-

Quart.- Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1.

Cinqué.- Aprovació del Programa d’Actuació Integrada al sòl urbà residencial SUR 01 i adjudicació de la condició d’urbanitzador a LIS PLAYA, SA.

Sisé.- Proposta relativa a la inclusió del Projecte de renovació de dotacions urbanístiques en el carrer Doctor Fleming dins del Pla Provincial d’Obres i Serveis per a l’any 2011.

L’alcalde

Jorge Romeu Llorach

Vinaròs, 19 de juliol de 2010

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!