Archive | 21. Jul, 2010

AIGUA OLIVA

AIGUA OLIVA En juny del 2008, l’Associació de Veïns MIGJORN, l’Associació de Veïns de la Zona Nord AVENORD, juntament amb altres associacions i persones particulars, ens vàrem personar davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer com interessats en l’expedient de tramitació del PAI al sòl urbà residencial SUR 01, localitzat al barranc d’Aigua-oliva, intentant amb arguments […]

Read more

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA – PLE 22.07.10

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 22 DE JULIOL DE 2010 De conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 7 de juliol de 2003, pel qual s’establia el règim de sessions de la corporació, i amb l’article 78 del RD 2568/1986, de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament […]

Read more